Code of Conduct (suomeksi)

Tämä ohjeistus (Code of Conduct) on laadittu Jäbät & Tunteet järjestämiä tapahtumia, podcasteja sekä online-keskusteluja varten. Tavoitteenamme on luoda turvallinen, kunnioittava ja yhdenvertainen tila kaikille osallistujille.

Tiivistetysti: osallistumalla meidän tapahtumiin tai online-keskusteluihin, hyväksyt ja sitoudut meidän ohjeistukseen (Code of Conduct). Minkäänlaista syrjivää tai uhkaavaa käytöstä ei sallita. Tee muille turvallista tilaa keskusteluissa, varmista että kaikki pääsevät osallistumaan ja suhtaudu kunniottavasti kaikkiin osallistujiin. Tapahtumissa käydyt keskustelut ovat äärimmäisen yksityisiä ja luottamuksellisia, eikä niitä saa jakaa eteenpäin tavalla, josta kertoja on tunnistettavissa. Telegramissa keskustelijoiden on ymmärrettävä suurempi vastuu jakamistaan asioista, koska internetissä jaetut asiat leviävät laajemmalle porukalle ja ovat kopioitavissa ja tallennettavissa paremmin. Jokainen on vastuussa omista sanomisistaan, niiden laillisuudesta ja seuraamuksista. Jäbät & Tunteet on vapaaehtoisvoimin, vapaa-ajalla pyöritetty organisaatio: ei viranomaistaho tai mikään ammattilaisapu. Me ei päivystetä chätissä, mutta pyritään moderoimaan keskustelua parhaamme mukaan ja varmistamaan että keskustelu pysyy turvallisena ja ohjeistuksen mukaisena, toteutetaan tarvittaessa seuraamuksia sääntörikkomuksista sekä ilmoitetaan kaikista ilmoitusvelvollisuuden alaisista lakirikkeistä viranomaisille.

Osallistuessasi Jäbät & Tunteet -yhteisön tapahtumiin tai Telegram-keskusteluihin, hyväksyt ja sitoudut seuraaviin periaatteisiin:

1. Syrjimättömyys:

Kaikkien yhteisössä toimivien ja tapahtumiin osallistuvien on toimittava kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti kaikkia ihmisiä kohtaan. Kaikenlainen syrjintä, seksismi, rasismi tai muu epäasiallinen käytös eivät ole sallittuja.

2. Kunnioittava vuorovaikutus ja turvallisuus:

Kannustamme kunnioittavaan ja kuuntelevaan keskusteluun tapahtumissa ja podcasteissa.

Vältetään loukkaavaa kielenkäyttöä, haukkumista ja herjaamista.

Jos käytän loukkaavaa kieltä niin pyydän anteeksi, otan vastuun sanoistani, reflektoin ja toimin paremmin jatkossa.

Jokaisen osallistujan on voitava tuntea olonsa turvalliseksi ja mukavaksi.

Kaikenlainen ahdistelu, häirintä, kiusaaminen ja epäasiallinen, uhkaava tai aggressiivinen käytös ovat ehdottomasti kiellettyjä.

3. Monimuotoisuus, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus:

Pyrimme pitämään monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden kaiken toimintamme ytimessä.

Huomioimme monimuotoisuuden podcasteissa ja tapahtumissa sekä pyrimme nostamaan erilaisten jäbien ääntä yhteisössä.

Tavoitteenamme on luoda inklusiivinen ja psykologisesti turvallinen ympäristö kaikille osallistujille, jossa jokainen saa olla täysin oma itsensä.

4. Yksityisyys:

Tapahtumissa käytävät keskustelut ovat täysin yksityisiä ja luottamuksellisia, eikä keskusteluissa luottamuksella kerrottuja asioita ole sallittua kertoa eteenpäin tavalla, josta kertoja on tunnistettavissa.

Jäbächät-keskusteluissa jaettavat asiat pyritään myös pitämään yksityisinä ja luottamuksellisina, mutta internetissä tapahtuvaan keskusteluun osallistuessaan keskustelijan pitää ymmärtää oma vastuunsa suurempana, kun jaetut tiedot leviävät laajemmalle, ovat kopioitavissa ja säilöttävissä eri tavalla kuin kasvokkain tapahtuvassa keskustelussa.

5. Alkoholi ja päihteet:

Mikäli henkilö osallistuu tapahtumiin tai Telegram-keskusteluihin selkeästi päihtyneenä tai alkoholin vaikutuksen alaisena tullaan hänet poistamaan tilaisuudesta tai keskusteluryhmistä.

6. Palautekanavat:

Kaikilla on mahdollisuus ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä tai muista huolenaiheista turvallisesti ja luottamuksellisesti. Voit ottaa yhteyttä kehen tahansa Jäbät & Tunteet -yhteisön ylläpitäjistä tai laittamalla yksityisviestiä esimerkiksi @jabatjatunteet sometileille.

7. Vastuun rajaus

Jäbät & Tunteet on vapaaehtoisvoimin toimiva organisaatio, jonka ylläpitäjät toimivat vapaaehtoisesti, vapaa-ajallaan yhteisön hyväksi. He auttavat ylläpitämään keskustelua, valvomaan sääntöjen noudattamista ja ratkaisemaan konflikteja. He eivät kuitenkaan päivystä keskusteluissa jatkuvasti eivätkä ole vastuussa yksittäisten jäsenten kirjoituksista, niiden laillisuudesta tai mahdollisista seuraamuksista. Yhteisön jäsenet ovat itse vastuussa omista kirjoituksistaan.

Jäbät & Tunteet -ylläpitäjät eivät myöskään ole terveydenhuollon, mielenterveyden tai minkään muun vastaavan alan ammattilaisia eivätkä ole vastuussa keskusteluun osallistuvien terveydentilasta. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kannustamaan hakemaan apua ja neuvomaan oikeaan suuntaan. Kattavan listan erilaisista apukanavista kriisitilanteessa löydät täältä.

Ilmoitamme kaikista ilmoitusvelvollisuuden alaisista lakirikkeistä viranomaisille.

8. Code of Conductin päivittäminen:

Tätä Code of Conductia päivitetään säännöllisesti yhteisömme muuttuvien tarpeiden ja ajankohtaisten kysymysten vuoksi.

9. Seuraamukset rikkomuksista:

Jos havaitset tai koet, että joku on rikkonut tätä ohjeistusta, on tärkeää ilmoittaa siitä Jäbät & Tunteet -yhteisön ylläpitäjille. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja vakavasti.

Yhteisöllä on oikeus toteuttaa asianmukaiset seuraamukset rikkomusten vakavuuden mukaan. Seuraamukset voivat sisältää varoitukset, tilapäiset tai pysyvät osallistumiskiellot tapahtumiin sekä tarvittaessa oikeudelliset toimet.

Rikkomusten vakavuudesta ja toistuvuudesta riippuen organisaatio päättää, minkälaista seuraamusta sovelletaan.

Code of Conduct (in English)

This Code of Conduct has been developed for events, podcasts, and online discussions organized by Jäbät & Tunteet. Our goal is to create a safe, respectful, and equal space for all participants.

In summary: by participating in our events or online discussions, you accept and commit to our guidelines (Code of Conduct). No discriminatory or threatening behavior is allowed. Create a safe space for others in discussions, ensure that everyone can participate and treat all participants with respect. Discussions held at events are extremely private and confidential, and should not be shared in a way that the speaker can be identified. On Telegram, discussants must understand the greater responsibility for the things they share, as online shared information spreads wider to more people and is more easily copied and stored. Everyone is responsible for what they say, its legality, and the consequences. Jäbät & Tunteet is a volunteer-run, leisure-time organization: it is not an authority or professional help service. We do not monitor the chat continuously, but we try to moderate the discussion as best we can, ensuring that it remains safe and in accordance with the guidelines, we implement consequences for rule violations if necessary, and report all legally obligatory offenses to the authorities.

By participating in Jäbät & Tunteet community events or Telegram discussions, you agree and commit to the following principles:

1. Non-Discrimination:

Everyone in the community and participating in events must act respectfully and equally towards all people. Any form of discrimination, sexism, racism, or other inappropriate behavior is not allowed.

2. Respectful Interaction and Safety:

We encourage respectful and listening discussion in events and podcasts.

Avoid offensive language, name-calling, and slander.

If I use offensive language, I will apologize, take responsibility for my words, reflect, and act better in the future.

Every participant must be able to feel safe and comfortable.

All forms of harassment, intimidation, bullying, and inappropriate, threatening, or aggressive behavior are strictly prohibited.

3. Diversity, Equity and Inclusivity:

We strive to keep diversity, inclusivity, and equality at the core of all our activities.

We consider diversity in podcasts and events and aim to raise the voice of different types of dudes in the community.

Our goal is to create an inclusive and psychologically safe environment for all participants, where everyone can be fully themselves.

4. Privacy:

Discussions in events are completely private and confidential, and it is not allowed to share confidentially told matters in a way that the teller can be identified.

Things shared in Jäbächät discussions are also intended to be kept private and confidential, but when participating in online discussions, the discussant must understand their greater responsibility, as shared information spreads wider, can be copied, and stored differently than in face-to-face conversations.

5. Alcohol and Substances:

If a person participates in events or Telegram discussions while clearly intoxicated or under the influence of alcohol, they will be removed from the event or discussion groups.

6. Feedback Channels:

Everyone has the opportunity to report inappropriate behavior or other concerns safely and confidentially. You can contact any of the Jäbät & Tunteet community administrators or send a private message to, for example, @jabatjatunteet social media accounts.

7. Limitation of Liability:

Jäbät & Tunteet is a volunteer-driven organization, whose administrators work voluntarily, in their free time for the benefit of the community. They help maintain discussions, monitor rule compliance, and resolve conflicts. However, they are not constantly monitoring discussions and are not responsible for the writings of individual members, their legality, or possible consequences. Community members are responsible for their own writings.

Jäbät & Tunteet administrators are also not healthcare, mental health, or any other similar professionals and are not responsible for the health status of those participating in the discussion. We try as much as possible to encourage seeking help and advising in the right direction. A comprehensive list of different help channels in crisis situations can be found here.

We report all legally obligatory offenses to the authorities.

8. Updating the Code of Conduct:

This Code of Conduct is regularly updated due to the changing needs of our community and current issues.

9. Consequences of Violations:

If you notice or feel that someone has violated this guideline, it is important to report it to the Jäbät & Tunteet community administrators. All reports are treated confidentially and seriously.

The community has the right to implement appropriate consequences according to the severity of the violations. Consequences can include warnings, temporary or permanent bans from participating in events, and, if necessary, legal actions.

Depending on the severity and recurrence of violations, the organization decides what type of consequence is applied.